“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนกันยายน ถอนเงินสดได้ 3 งวด

สำหรับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน ในเดือนกันยายน 2565 ภายหลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง

ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” จะได้รับการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือ 3 เดือนในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 ซึ่งจะมีเงินเข้าให้ผู้ถือบัตรฯ ดังต่อไปนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

  • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
  • มาตรการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท (ก.ย. – ต.ค. 2565)
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 2565)
  • บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • รถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • รถไฟฟ้า (MRT + BTS + ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

ทุกวันที่ 15 ของเดือน ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

  • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุท่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 – ก.ค.2565 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. – ก.ย.2565)

 

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

เงินคืนค่าไฟฟ้า 

  • ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงินคืนค่าน้ำประปา

  • ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000

 

CR กรมบัญชีกลาง