วิธีการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินคืน e-Money เข้าบัตรคนจน รอบสุดท้าย 21 มิ.ย. 2567

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินคืน e-Money

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินคืน e-Money

1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต โอนเงิน e-Money คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23-24 พ.ค. 67 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

2. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เม.ย. 67 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนให้ตามข้อ 1

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 เพื่อที่จะได้รับเงินคืนในวันที่ 23-24 พ.ค. 2567

 

วันที่โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

  • ผู้ที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 0-4 เงินโอนเข้าวันที่ 23 พ.ค.2567
  • ผู้ที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 5-9 เงินโอนเข้าวันที่ 24 พ.ค.2567
  • โอนเงิน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับผู้มีสิทธิ ที่ไม่สามารถโอนเงินสำเร็จในครั้งก่อน วันที่ 21 มิ.ย. 2567 

 

 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คเงิน e-money

  1. ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th
  2. หลังจากนั้น คลิกไปที่ หัวข้อ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
  3. กรอกเลขที่ บัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก
  4. ถัดจากนั้นกดที่คลิก “ตรวจสอบ”สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400

 

กำหนดการที่ให้ผู้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการเพื่อรับคืนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า)

ประเภท ยืนยันตัวตนภายในวันที่ ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่ วันที่โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์
ยืนยันตัวตนแล้ว 19 พ.ค. 2567 26 เม.ย. 2567 วันที่ 23 พ.ค. 2567

(ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น  0 – 4)

วันที่ 24 พ.ค. 2567

(ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น  5 – 9)

ไม่ยืนยันตัวตน 26 เม.ย. 2567
กรณีโอนเงินไม่สำเร็จของวันที่ 23-24 พ.ค. 2567 19 มิ.ย. 2567 31 พ.ค. 2567 21 มิ.ย. 2567