แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เ กระทรวงการคลัง เปิดระบบให้ลงทะเบียนทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ผู้มีคุณสมบัติสามารถโหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ฉบับสมบูรณ์ได้แล้ว

สำหรับประชาชนที่ไม่สมัครผ่านออนไลน์สามารถ โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฉบับสมบูรณ์ (คลิกที่นี่) มีทั้งหมดด้วยกัน 11 ส่วน ซึ่ง กระทรวงการคลัง ได้อัพเดทข้อมูลล่าสุด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ฉบับสมบูรณ์ ได้แล้วสามารถนำไปปรินส์เพื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดตามเงื่อนไขของ กระทรวงการคลัง

รายละเอียดดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ฉบับสมูบรณ์ มีดังนี้

 • คลิกไปที่ www.mof.go.th
 • ถัดจากนั้นคลิกไปที่ ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ
 • คลิกไปที่ แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (คลิก)

 

 

วันลงทะเบียน

 • วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  มี 2  ช่องทางดังนี้

 • ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ ที่ www.mof.go.th (คลิกที่นี่)
 • หลังจากนั้นคลิกลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (ล่าสุดยังไม่เปิดระบบ)
 • กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว (คลิก) ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะ

 ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 7 หน่วยงาน คือ

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 •  กรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังจังหวัด)
 • กรมการปกครอง (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
 • กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต)
 • และสำนักงานเมืองพัทยา

 

สำหรับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ มีดังนี้

 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมสรรพากร
 • กรมการปกครอง
 •  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรุงเทพมหานคร
 • เมืองพัทยา
 • กรมที่ดิน
 •  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • การยางแห่งประเทศไทย
 •  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 •  กรมการขนส่งทางบก
 • กรมการกงสุล
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 •  กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ
 •  กรมควบคุมโรค
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กรมหม่อนไหม
 •  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารออมสิน
 •  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 •  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 •  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รวมทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • มีทรัพย์สิน : เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์(ตามที่กำหนด)
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 • มีวงเงินกู้ ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังและหน่วยงานรับลงทะเบียนมีความพร้อมในการเปิดรับลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนวันแรกวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ได้แก่

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ร
 • วมจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7,000 จุด ทั่วประเทศ สำหรับการลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 ในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ)  ในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

ที่มา: โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565