วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

ธนาคารออมสินเดินหน้าช่วยลูกค้าเก่าปล่อยสินเชื่อเพิ่อคุณวงเงินรายละ 30,000 บาท เพื่อให้ลูกค้าธนาคารออมสินได้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณแล้วนำเงินไปใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ ล่าสุดได้ขยายสินเชื่อส่วนบุคคล อีกครั้ง

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน พนักงานประจำ ลูกค้าเก่า กู้เงินได้ ผ่านสบาย

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • รอทำรายการผ่านสาขา หรือ แอปมายโม MyMo
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • รายละ ไม่เกิน 30,000 บาท
 • สมัครและทำรายการให้แล้วเสร็จก่อน 31 ธันวคม 2565 (หรือวงเงินเต็มจำนวน)

ช่วยให้คุณได้ฟื้นจากวิกฤติครั้งนี้รายละ 5,000 – 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน ปล่อยให้กู้รายละไม่เกิน 30,000 บาท

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุเกิน 20 – 60 ปี
 3. เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสิน
 4. มีที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้
 5. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน
 6. อยู่ใน 2 กลุ่มเป้าหมายของการอนุมัติสินเชื่อเพื่อคุณ
  • ลูกค้าเดิม ที่ผ่อนชำระดีติดต่อกันเกิน 12 เดือน
  • ลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤติด้วยสินเชื่อเพื่อคุณ 30,000 บาท

 

 

 

จำนวนเงินสินเชื่อเพื่อคุณที่ปล่อยให้กู้

รายละไม่เกิน 30,000 บาท

ระยะเวลาก่อนผ่อนชำระ

ไม่เกิน 2 ปี หรือ  24 งวด

อัตราดอกเบี้ย

 • ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน
 • ผิดนัดชำระ คิดอัตราดอกเบี้ย +3% ตอปี หรือ 18% ต่อปี

สินเชื่อเพื่อคุณใช้หลักประกันเงินกู้อะไรบ้าง

ไม่ใช้หลักประกัน

ยืมเงินสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน ส่งงวดละเท่าไร

ยกตัวอย่างการเลือกผ่อนชำระ 24 งวด หรือ ผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อคุณ 24 เดือน

 • วงเงินกู้ 30,000 บาท ผ่อนเดือนละ 1,500 บาท
 • วงเงินกู้ 25,000 บาท ผ่อนเดือนละ 1,250 บาท
 • วงเงินกู้ 20,000 บาท ผ่อนเดือนละ 970 บาท
 • วงเงินกู้ 15,000 บาท ผ่อนเดือนละ 730 บาท
 • วงเงินกู้ 10,000 บาท ผ่อนเดือนละ 485 บาท
 • วงเงินกู้ 5,000 บาท ผ่อนเดือนละ 250 บาท

กู้เงินออมสิน สินเชื่อ เพื่อคุณ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
 2. สำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือนล่าสุด)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าบัญชี เดือนล่าสุด (Statement)

 

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน

 1. เข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ
 2. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อออมสิน พร้อมกับยืนยัน
 3. ป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 4. เลือกประเภทลูกค้า
 5. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับแนบหลักฐานการประกอบอาชีพ
 6. เลือกสาขาธนาคารออมสินที่สะดวกในการติดต่อเกียวกับสินเชื่อเพื่อคุณ
 7. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดปุ่ม ยืนยัน
 8. ระบบส่งใบสมัครยืมเงินออมสินเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

ให้ท่านกดลิ้งเว็บไซต์ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อเพื่อคุณกับธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 2 อ่านรายละเอียด และ เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อออมสิน

ให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเพื่อคุณ” และยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตาม พร้อมกับยื่นยัน โดยทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นแล้ว และโดยการกดลงทะเบียนด้านล่างนี้ ให้ถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวของข้าพเจ้า

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

หน้าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ให้ท่านกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 13 หลัก

 • ต้องเป็นเลขบัตรประชาชนของลูกค้าธนาคารออมสิน

 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทลูกค้า แล้วกดตกลง

ประเภทลูกค้า ระบบจะมีให้เลือก 2 อย่างคือ

 • อาชีพอิสระ
 • อาชีพพนักงานประจำ หรือ อาชีพรายได้ประจำ

*ระบบจะตรวจสอบข้อมุลในฐานข้อมูลของธนาคารออมสิน หากตรงกับเงื่อนไข ท่าจะได้ทำขั้นตอนต่อไป

สถานะ คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร คือ คุณกู้สินเชื่อนี้ไม่ได้ เพราะไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ เอกสารแนบ

การกรอกข้อมูลในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลบางส่วนธนาคารออมสินจะดึงมาให้

 • คำนำหน้า
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ไปรษณีย์
 • ระดับการศึกษา
 • จำนวนบุตรทั้งหมด

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

 • อาชีพ
 • อาชีพย่อย
 • ระยะเวลาที่ทำงานทั้งหมด
 • เงินเดือนของผู้สมัคร (รายเดือน)
 • รวมค่าใช้จ่ายเงินกู้ต่อเดือน
 • ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (จาก slip เงินเดือน)
 • รายได้อื่นต่อเดือน
 • ประเภทที่พักอาศัย
 • ระยะเวลาที่พักอาศัย ณ ที่อยู่อาศัยปัจจุัน (เดือน)
 • สถานะการอาศัย

 

เอกสารประกอบรายได้ / หลักฐานการประกอบกิจการ

ผู้มีรายได้ต้องแนบเอกสารดังนี้ บัตรประชาชนผู้ขอกู้ สลิปเงินเดือน เอาเดือนล่าสุด และ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง เดือนล่าสุด

 

ขั้นตอนที่ 6 เลือกสาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน หรือ สาขาธนาคารออมสินที่ท่านสะดวกที่สุด

 • เลือกจังหวัดสาขาธนาคารออมสิน
 • อำเภอ
 • ธนาคารออมสินสาขา
 • วันที่ สะดวกติดต่อสาขา

ระบบจะเริ่มเปิดสินเชื่อตัวนี้ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป แนะนำให้ลงทะเบียนรอไว้ก่อนนะครับ

 

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกมาให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้วกดปุ่ม ยืนยัน

กรุณาระบุตัวอักษรตามรูป ให้ท่านกรอกตัวอักษร 4 ตัวที่ปรากฏบนรูป แล้วกดปุ่มตกลง

*ดูลำบากหน่อยก็ขอให้กดปุ่มฟังเสียงแทนได้ครับ

ขั้นตอนที่ 8 ธนาคารแจ้งว่า ได้รับข้อมูลสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ เรียบร้อยแล้ว

ในขั้นตอนที่ แสดงว่าท่านได้ลงทะเบียนขอยืมเงินธนาคารออมสินในสินเชื่อเพื่อคุณเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านรอเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินติดต่อมาตามวันเวลานัดหมาย ที่ท่านได้เลือกไว้ในขึ้นตอนที่ 6

 

 

ถามตอบ เกี่ยวกับวิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินล่าสุด 2565

ติดบูโรสามารถกู้เงินกับออมสินได้ไหม?

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติ

สินเชื่อเพื่อคุณออมสินยืมเงินได้กี่บาท?

5,000 – 30,000 บาท

สมัครสินเชื่อเพื่อคุณได้ที่ไหน?

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออมสิน หรือ สินเชื่อเพื่อคุณ กี่วันอนุมัติ?

รอตรวจสอบคุณสมบัติ 26 พ.ค. 65 เป็นต้นไป ก่อนนะครับ

ยืมเงินธนาคารออมสินใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บัตรประชาชน สลิปเงินเดือน และ สเตทเม้นย้อนหลัง 1 เดือน

คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร คืออะไร?

ท่านไม่สามารถกู้เงินได้ เพราะคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

Comments are closed.