สมัครเลย รัฐบาลจ้างงานระยะสั้น ช่วยเกษตรกร 86,000 คน รายได้ 26,100 – 87,000 บาท

 

กรมชลประทานเชิญชวนเกษตรกรร่วมโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 ปฏิบัติงานครอบคลุมการซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรทั่วประเทศมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

โดยกรมชลประทานมีแผนจ้างแรงงานได้ประมาณ 86,000 คน วงเงินกว่า 5,336 ล้านบาท ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 3 – 10 เดือน ค่าจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 26,100-87,000 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้างต่อคน) โดยกลุ่มเป้าหมายจ้างแรงงาน 4 กลุ่ม ดังนี้
1.เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่
2.สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่
3.ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่
4.หากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำตามลำดับ

สำหรับลักษณะงานและจำนวนที่เปิดรับ
1.งานซ่อมแซม 39,373 คน
2.งานก่อสร้าง 20,156 คน
3.งานปรับปรุง 13,518 คน
4.งานบำรุงรักษา 5,093 คน
5.งานขุดลอก 3,343 คน
6.งานอื่น ๆ 2,520 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.1460 สายด่วนกรมชลประทาน

https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/posts/503417418487661

ขอบคุณข้อมูล ทำเนียบรัฐบาล