สินเชื่อเพื่อคุณ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ของ ออมสิน

 

มืดแปดด้าน ชักหน้าไม่ถึงหลัง ปัญหาเงินขาดมือตั้งแต่ต้นเดือน ให้สินเชื่อเพื่อคุณ ช่วยให้ไปต่อได้สบาย ๆ 💰
🔺 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป
🔺 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี) แบบลดต้นลดดอก
🔺 ไม่ต้องใช้หลักประกัน
🔺 วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท
🔺 ระยะเวลา 2 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวม-อายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
-มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
-ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
-เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
-ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
-เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

วัตถุประสงค์การกู้

-เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

จำนวนเงินให้กู้

-วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

 

 

 

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
-อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

ลงทะเบียนขอสินเชื่อ > https://bit.ly/3l7rKmm

รายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3FJcJAs

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143