ออมสิน ให้ยืม 500,000 บาท มนุษย์เงินเดือน-ฟรีแลนซ์กู้ได้ ปลอดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

กู้เงินออมสิน 500,000 บาท คนมีรายได้ประจำ-ฟรีแลนซ์กู้ได้ ปลอดหลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน เช็กเงื่อนไขที่นี่

สินเชื่อส่วนบุคคล กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

จุดเด่น

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
-วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
-สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

 

อ่าน  ทรู ให้ยืม 10000 ใช้ก่อน คืนทีหลัง อนุมัติเร็ว ใช้แค่ บัตรประชาชนใบเดียว

 

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

* ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

-สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
1.1 เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
1.2 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

-ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

อ่าน  วิธีสมัคร สินเชื่อ “อเนกประสงค์” 100,000 ผ่อนเดือนละ 2,649 บาท ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
-มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานใน ที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี

กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน
-บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และ ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
-มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
-ไม่สามารถกู้ร่วมได้
-เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

อ่าน  ออมสิน ให้ยืมฉุกเฉิน 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ไม่ต้องผ่อน 3 เดือนแรก ช่วยน้ำท่วม

 

 

หลักประกัน

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน และมีสัดส่วนการค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
2.2 มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้2.3 มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
(2) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี