ม.ราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินเดือน 19,500 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 12-14 มิ.ย. 67

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ดังนี้

1.ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังกัดคณะครุศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

๒. สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ (ถ้ามีผลการสอบวัดระดับภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาราชการได้ เมื่อมีกิจกรรมของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย

๕. มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม

การรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล อาคาร ๙ ชั้น 4 ห้อง ๙๘๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.