ม.33 ม.39 มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทต่อเดือน สูงสุด 3คน

เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทต่อเดือน สำหรับ ม.33 ม.39

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคนต่อเดือน คราวละไม่เกิน 3 คน ผู้ประกันตนที่มีสิทธิต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่คลอดบุตร โดยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็คือพ่อแม่จดทะเบียนสมรส

กรณีไม่จดทะเบียนสมรสสามารถยื่นจดทะเบียนรับรองบุตร ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถเลือกใช้สิทธิพ่อหรือแม่ได้เพียง 1 สิทธิ หากผู้ประกันตนออกจากงานมาตรา 33 ประกันสังคมหยุดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรทันที

กรณีสมัครใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และประสงค์จะใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิมแต่ต้องอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นเรื่องใหม่ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างปรับแก้กฎหมาย เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประกันตนหลังออกจากงานมาตรา 33 ประกันสังคมจะคุ้มครองจ่ายต่อเนื่องให้อีก 6 เดือน

สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

  1. ยื่นสำเนาสูติบัตรบุตร
  2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

  1. ยื่นสำเนาสูติบัตรบุตร
  2. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

ยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ที่สะดวก ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน โทร 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล สำนักงานประกันสังคม