ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน 28,500 บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน 28,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มี.ค 2567

 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร


โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส (เชี่ยวชาญ data analytics) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
●    หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
●    วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขา Computer Science, Computer Engineering, Statistics, Economics หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
●    Proficient ในการเขียน Python, SQL, Shell Script
●    มีประสบการณ์การทำงานกับ Data Visualization Tool เช่น Tableau

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
●    มีความคิดเชิงระบบ มีหลักการและตรรกะที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งมั่นในความสำเร็จของงาน
●    มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
●    มีวินัยในตนเองและสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
●    อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
●    สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
●    ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

 

 

 


1.2 นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส (ระดับปริญญาเอก) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
●    หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
●    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขา Economics, Econometrics, Finance, Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
●    Proficient ในการใช้โปรแกรมทางสถิติหรือเศรษฐมิติ เช่น Stata, R, Python, Matlab
●    มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ขั้นต่ำ 650) โดยผลสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ยกเว้นผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี) ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
●    มีความคิดเชิงระบบ มีหลักการและตรรกะที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งมั่นในความสำเร็จของงาน
●    สามารถสื่อสารผลงานวิจัยได้อย่างชัดเจน ทั้งการพูด การเขียน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
●    สามารถสร้างเครือข่ายและประสานงานกับนักเศรษฐศาสตร์ในวงวิชาการและผู้ทำนโยบาย
●    มีวินัยในตนเองและมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นผู้นำโครงการวิจัยได้
●    ทำงานเป็นทีมได้ดี ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

2. การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://app.bot.or.th/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1 หรือ งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 5503