ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร เงินเดือน 28,500 บาท สมัครถึง 15 ก.พ 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร

 

 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 ตำแหน่ง วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (ฝสง.)

ความรับผิดชอบหลัก
●    ศึกษา วิเคราะห์ กำกับติดตาม ประเมินผลการบริหาร และความเสี่ยงของการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและกฎเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารและความเสี่ยงของผู้จัดการทุนภายนอกเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ ธปท.
●    ดำเนินการด้านผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ในด้านการกำหนดหลักเกณฑ์ การคัดเลือก ประเมินผล และการกำกับติดตามการการดำเนินงาน การเปิดบัญชีการลงทุนระหว่างประเทศ เอกสารภาษี และเอกสารตามกฏระเบียบ/กฎเกณฑ์การลงทุนของประเทศที่ ธปท. จ้างผู้จัดการทุนภายนอกลงทุน และการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
●    จัดทำสัญญาจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์และสัญญาทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญา ISDA, CSA, MSFTA, Futures เพื่อให้ ธปท. มีมาตรฐานการรองรับความเสี่ยงด้านกฎหมายและการเงินที่เหมาะสมในการจ้างผู้จัดการทุนภายนอก
●    ดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลผู้จัดการทุนภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และให้การคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานสากล และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ ธปท. และตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างผู้จัดการทุนภายนอก
●    ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามพัฒนาการและแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ดำเนินการให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากผู้จัดการทุนภายนอกและผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์แก่บุคลากรของ ธปท. เพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนางานด้านบริหารกำกับดูแลความเสี่ยงของ ธปท.

 

 

 

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
●    หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
●    ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
●    ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
●    มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ จับประเด็นและเรียนรู้งานใหม่ ๆ โดยสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หรือแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถวางแผนและผลักดันงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง
●    มีความตระหนักถึงความเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานเชิงรุก และ Multi-tasking ได้ดี
●    มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
●    “ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”

การทดสอบ
●    สอบข้อเขียน Aptitude test
●    การสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
●    อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
●    สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
●    ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

2. การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://app.bot.or.th/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1 หรือ งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 5503