ม.ราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน 19,500 บาท

ม.ราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 13 ก.พ. 67

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท

 

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2. มีความสามารถหรือผ่านการอบรมในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ

3. มีความสามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

4. มีจิตใจบริการและมีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

5. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. หากมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนน หรือ TU-GET 350 คะแนน หรือ CU-TEP 40 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย

8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการได้

9. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

2. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 13 ก.พ. 2567 ในวันและเวลาราชการ