ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา เงินเดือน 23,700 – 28,500 บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา เงินเดือน 23,700 – 28,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 11 ก.พ 2567

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 ช่างเทคนิคอาวุโส (ด้านระบบวิศวกรรม) ส่วนบริหารอาคารและระบบวิศวกรรม 1-2 สำนักบริหารอาคาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร (ปิดรับสมัคร วันที่ 22 มกราคม 2567)
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
●    หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
●    ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องกล การทำความเย็นและการปรับอากาศ อุตสาหการ บำรุงรักษาอาคาร การจัดการพลังงาน แมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ หรือ หากมีใบรับรองประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
●    ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
●    อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
●    สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
●    ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

1.2 วิศวกร ส่วนบริหารอาคารและระบบวิศวกรรม 1-2 สำนักบริหารอาคาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร(ปิดรับสมัคร วันที่ 22 มกราคม 2567)
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
●    หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
●    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 (กว.)
●    ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
●    อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
●    สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
●    ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

 

 

1.3 ช่างเทคนิคอาวุโส (ด้านสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง) ส่วนบริหารอาคารและระบบวิศวกรรม 1-2 สำนักบริหารอาคาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร(ปิดรับสมัคร วันที่ 22 มกราคม 2567)
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
●    หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
●    ปริญญาตรี สาขาโยธา สาขาสถาปัตยกรรม หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักข้างต้น และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
●    ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
●    อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
●    สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
●    ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

1.4 เศรษฐกร/เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567)
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
●    หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
●    ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
●    ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 850 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
●    Technical competency: สามารถวิเคราะห์ประเด็น/ ท่าทีของประเทศต่าง ๆ เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินการของ ธปท. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามท่าที ธปท.
●    Communication: สื่อสารอย่างมี logic ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ทั้งการพูด และการเขียน รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
●    อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
●    สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
●    ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

1.5 ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (DCT) (ปิดรับสมัคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567)
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
●    หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
●    ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบริหาร การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
●    ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
●    “ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
●    ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด โดยพิจารณาถึงประสบการณ์และคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
●    สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
●    ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

 

2. การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://app.bot.or.th/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1

หรือ งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 5503