PEA รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 244 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ

ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย

กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามแผนอัตรากำลัง ประจำปี 2566 โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จำนวน 36 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

จำนวน 208 อัตรา รวมจำนวน 244 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ตำแหน่ง นักวิชาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา

กำรสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566

จำนวน 99 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี

1 วิศวกร (ไฟฟ้า)

คุณวุฒิปริญญาตรี

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาไฟฟ้า

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาอื่นๆ

ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้าก าลัง

ที่ไม่หมดอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากสภาวิศวกรแล้ว

อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสภาวิศวกรส าหรับผู้ที่อยู่ระหว่างรอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

2 วิศวกร (โยธา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโยธา

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอื่น ๆ

ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาโยธา

ที่ไม่หมดอายุหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากสภาวิศวกรแล้ว

อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสภาวิศวกรส าหรับผู้ที่อยู่ระหว่างรอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

 

 

 

3 วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)

คุณวุฒิปริญญาตรี

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาไฟฟ้า

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโทรคมนาคม

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอื่น ๆ

ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร

ที่ไม่หมดอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากสภาวิศวกรแล้ว

อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสภาวิศวกรส าหรับผู้ที่อยู่ระหว่างรอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

4 วิศวกร (เครื่องกล)

คุณวุฒิปริญญาตรี

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเครื่องกล

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเครื่องมือกล

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอื่น ๆ

ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาเครื่องกล

ที่ไม่หมดอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากสภาวิศวกรแล้ว

อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสภาวิศวกรส าหรับผู้ที่อยู่ระหว่างรอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

5 วิศวกร(คอมพิวเตอร์)

คุณวุฒิปริญญาตรี

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

6 เศรษฐกร

คุณวุฒิปริญญาตรี

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

– สาขาวิชาเศษฐศาสตร์การเงิน

– สาขาวิชาเศษฐศาสตร์การคลัง

– สาขาวิชาเศษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

– สาขาวิชาเศษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

– สาขาวิชาเศษฐศาสตร์ธุรกิจ

– สาขาวิชาเศษฐศาสตร์การประกอบการ

ยกเว้น สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเกษตร

7 นักบริหาร

คุณวุฒิปริญญาตรี

ทรัพยากรบุคคล

– สาขาวิชารัฐศาสตร์

– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

– สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

– สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

– สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

– สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

– สาขาวิชาการจัดการทางธุรกิจ

– สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

– สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

– สาขาวิชาการตลาด

– สาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีใบอนุญาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย

8 นักการเงิน

คุณวุฒิปริญญาตรี

– สาขาวิชาการเงิน

– สาขาวิชาการธนาคาร

– สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

9 นักบัญชี

คุณวุฒิปริญญาตรี

– สาขาวิชาบัญชี

– สาขาวิชาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี

10 นักระบบงานคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิปริญญาตรี

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

– สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกมส์

– สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ

– สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมิเดียและอินเตอร์เน็ต

– สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineering)

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์- มัลติมิเดีย

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)

– สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Networking Engineering)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

– สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

– สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี

– สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษา

– สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

– สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ

– สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

– สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

– สาขาวิชาสถิติศาสตรบัณฑติ (Commerce and Accountancy Dept

/Program : Statistic Field of study (Major) :IT for Business)

11 นิติกร

คุณวุฒิปริญญาตรี

– นิติศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์

12 นิติกร (มีประสบการณ์)

คุณวุฒิปริญญาตรี

– นิติศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์

– อายุไม่เกิน 45 ปี

ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปีทั้งนี้อนุโลมกรณีมีคุณวุฒิเพิ่มเติม

ทางนิติศาสตร์ระดับปริญญาโทขึ้นไป ให้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีประสบการณ์ท าหน้าที่ทนายความในการว่าต่างแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน

คดีร้องขอจัดการมรดก และหรือคดีประเภทอื่นๆ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า20 คดี

13 นักพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิปริญญาตรี

– สาขาวิชารัฐศาสตร์

– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

– สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

– สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

– สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

– สาขาวิชาการจัดการทางธุรกิจ

– สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ

– สาขาวิชาการจัดการความรู้

– สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

– สาขาวิชาการพัฒนาเทคโนโลยี

– สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

– สาขาวิชาการพัฒนานวัตกรรม

– สาขาวิชาวารสารศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์

– สาขาวิชาอื่นๆ ที่มีใบอนุณาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์

14 นักพัสดุ

คุณวุฒิปริญญาตรี

– สาขาวิชาโลจิสติกส์

– สาขาวิชา Supply Chain Management

– สาขาวิชาการตลาด

– สาขาวิชาการเงิน

– สาขาวิชาการธนาคาร

– สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

– สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

– สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

– สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ

– สาขาวิชาบัญชี

– สาขาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

15 นักประชาสัมพันธ์

คุณวุฒิปริญญาตรี

– สาขาวิชานิเทศศาสตร์

– สาขาวิชาวารสารศาสตร์

– สาขาวิชาวารสารสนเทศ

– สาขาวิชาการกระจายเสียง

– สาขาวิชาการโฆษณา

– สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

– สาขาวิชาการภาพยนต์และภาพนิ่ง

– สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

– สาขาวิชาวาทวิทยา

16 นักตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิปริญญาตรี

– สาขาวิชาการจัดการ

– สาขาวิชาบัญชี

– สาขาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี

– สาขาวิชาการเงิน

– สาขาวิชาการธนาคาร

– สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

– สาขาวิชาสถิติ

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)

คุณวุฒิปริญญาตรี

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาสิ่งแวดล้อม

– วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสิ่งแวดล้อม

18 นักวิเคราะห์ธุรกิจ

คุณวุฒิปริญญาตรี

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)

– สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer & Networking Engineering)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

– สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

– สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี

– สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษา

– สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

– สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทั้งนี้ต้องมีความรู้/ ทักษะ / ประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)

คุณสมบัติเพมิ่ เติม

– ทักษะการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์Business Requirements

– สามารถวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑด์ ิจิทัล

– เข้าใจศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

– มีความรู้ในด้านภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมมิ่ง รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลในระดับดี(ใช้ส าหรับสื่อสารการ

ท างานกับนักพัฒนาโปรแกรมได้)

– มีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

– มีทักษะท าการทดสอบระบบตาม Software Specification และจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบระบบ (SIT, UAT)

– มีความรู้การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) หรือ การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)

– มีทักษะในการวางแผนการสื่อสาร และการท างานร่วมกัน

– สามารถบริการจัดการความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

– มีประสบการณ์หรือความรู้ด้าน Software Implement Methodology (Waterfall & Agile)

– หากมีความรู้เฉพาะด้านระบบไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19 อาจารย์

คุณวุฒิปริญญาตรี

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

– สาขาวิชาภาษาไทย

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์

– สาขาวิชาจิตวิทยา

– สาขาวิชานิติศาสตร์

– สาขาวิชาครุศาสตร์

ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

**ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ คุณวุฒิและสาขาวิชา

การรสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566

จำนวน 145 อัตรา

1 พนักงานช่าง(ไฟฟ้า)

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– สาขาวิชาไฟฟ้า

– สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง

2 พนักงานช่าง(โยธา)

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– สาขาวิชาโยธา

– สาขาวิชาการก่อสร้าง

– สาขาวิชาเทคนิคการก่อสร้าง

– สาขาวิชาเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง

– สาขาวิชาช่างส ารวจ

3 พนักงานช่าง(เครื่องกล)

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– สาขาวิชาเครื่องกล

– สาขาวิชาช่างยนต์

– สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

– สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

– สาขาวิชาบ ารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

– สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

4 พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส)

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

– สาขาวิชาระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5 พนักงานบัญชี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– สาขาวิชาบัญชี

6 พนักงานพัสดุ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี

– สาขาวิชาบัญชี

– สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

– สาขาวิชาการจัดการ

– สาขาวิชาการตลาด

– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

7 พนักงานสถิติ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– สาขาวิชาสถิติ

– สาขาวิชาบัญชี

8 พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– สาขาวิชาการตลาด

– สาขาวิชาบัญชี

– สาขาวิชาการเลขานุการ

– สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

– สาขาวิชาการจัดการส านักงาน

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร)์

9 พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

– สาขาวิชาซอฟแวร์ระบบสมองกลฝังตัว

ยกเว้น สาขาด้านสื่อบันเทิง, มัลติมีเดีย, การออกแบบสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก

วันที่เปิดรับสมัคร : 18 – 24 กรกฎาคม 2566

สถานที่สอบข้อเขียน ม.รามคำแหง (หัวหมาก)